Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Rekning

Dette kapittelet er ei oppsummering der elevane på nytt møter dei fire rekneartane. Tidlegare har elevane møtt addisjon og subtraksjon, multiplikasjon og divisjon i eigne kapittel. I dette kapittelet øver dei i tillegg på å velje rett rekneart til å løyse oppgåver. Gjennomgangsfigur er derfor dei fire rekneartane med eit spørsmåls-teikn bak, som illustrerer at elevane ut frå oppgåvene må velje passande rekneart.